Teisinė informacija

2019-12-12 Aktuali redakcija Nr.: V-1471
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 12 D. ĮSAKYMO NR. V-1240 „DĖL MOKYKLŲ PAVADINIMŲ SUDARYMO IR RAŠYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-12-12 Aktuali redakcija Nr.: V-1474
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2014 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-310 „DĖL LIETUVOS ATSTOVŲ IR EKSPERTŲ EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMOS „HORIZONTAS 2020“ KOMITETUOSE PASKYRIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-12-12 Aktuali redakcija Nr.: V-1475
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. SPALIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-747 „DĖL KASMETINIO UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO VEIKLOS VERTINIMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-12-11 Aktuali redakcija Nr.: V-1465
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-1035/ISAK-2680 „DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-12-09 Aktuali redakcija Nr.: V-1451
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. GRUODŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. V-1024 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-LMT-K-718 PRIEMONĖS „TIKSLINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI SUMANIOS SPECIALIZACIJOS SRITYJE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 3 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-12-05 Aktuali redakcija Nr.: V-1433
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. RUGPJŪČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-895 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS ADMINISTRUOJAMŲ AUKŠTOJO MOKSLO IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS POLITIKOS PRIEMONIŲ, PRISIDEDANČIŲ PRIE PRIORITETINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS IR INOVACIJŲ RAIDOS (SUMANIOS SPECIALIZACIJOS) KRYPČIŲ PLĖTOJIMO, JŲ PRIORITETŲ IR SUSIJUSIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO BENDROJO VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-12-04 Aktuali redakcija Nr.: V-1423
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO IR LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2005 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1776/V-83 ,,DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Susiję dokumentai 0
2019-12-04 Aktuali redakcija Nr.: V-1422
DĖL INSTITUCIJŲ, VYKDANČIŲ MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, VEIKLOS AKREDITACIJOS
Susiję dokumentai 0
2019-12-02 Aktuali redakcija Nr.: V-1417
DĖL STUDENTŲ VERSLUMO SKATINIMO RENGINIŲ 2020 METŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2019-11-29 Aktuali redakcija Nr.: V-1412
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-123 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2019 M. SAUSIO 23 D. NUTARIMO NR. 85 „DĖL SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO PROPORCIJŲ, SPORTO RĖMIMO FONDO ADMINISTRAVIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ DALIES NUSTATYMO IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 13)