Teisinė informacija

2020-04-03 Aktuali redakcija Nr.: V-507
ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. LIEPOS 18 D. ĮSAKYMO NR. V-585 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.1.3-CPVA-R-705 PRIEMONĖS „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2020-04-02 Aktuali redakcija Nr.: V-501
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-339 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.2-ESFA-V-729 PRIEMONĖS „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮVAIROVĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2020-04-02 Aktuali redakcija Nr.: V-503
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V- 380 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2020-04-02 Aktuali redakcija Nr.: V-504
DĖL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2020–2022 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETŲ PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2020-03-31 Aktuali redakcija
Preliminarios Europos Komisijos rekomendacijos Lietuvai dėl mokinių pasiekimų vertinimo kaitos
Susiję dokumentai 0
2020-03-31 Aktuali redakcija Nr.: V-480
DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ IR SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS 2019–2020 MOKSLO METAIS
Susiję dokumentai 0
2020-03-31 Aktuali redakcija Nr.: V-481
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-527 „DĖL VAIKŲ ĮTRAUKTIES MOKYTIS IR ĮVAIRIAPUSIO UGDYMO 2017–2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2020-03-30 Aktuali redakcija Nr.: V-467
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1019 „DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2020-03-30 Aktuali redakcija Nr.: V-469
DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PASKELBUS KARANTINĄ
Susiję dokumentai 0
2020-03-30 Aktuali redakcija Nr.: V-470
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2012 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. V- 552 „DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINES BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINA ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 18)