Teisinė informacija

2015-02-02
Pagrindinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus pakeitimas
Susiję dokumentai 0
2013-12-30 Nr.: V-1280
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 27 D. ĮSAKYMO NR. V-1460 "DĖL 2007-2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO "MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ" VP1-2.2-ŠMM-08-V PRIEMONĖS "AUKŠTOJO MOKSLO TARPTAUTIŠKUMO PLĖTRA" PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2013-12-20 Nr.: V-1262
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2331 "DĖL MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMOS PLIUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2013-12-19 Nr.: V-1248
DĖL MOKYKLŲ, NURODYTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO METODIKOS PRIEDO 10.3-10.6, 14.1-14.13, 16.3 IR 16.4 PUNKTUOSE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2013-12-19 Nr.: V-1245
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2009 M. SPALIO 1 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1966 "DĖL 2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO "VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS: SVEIKATOS, ŠVIETIMO IR SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA" VP3-2.2-ŠMM-14-V PRIEMONĖS "KOLEGIJŲ INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA" PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2013-12-19 Nr.: V-1240
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. VASARIO 7 D. ĮSAKYMO NR. V-198 "DĖL 2007-2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO "MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ" VP1-2.2-ŠMM-10-V PRIEMONĖS "NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA" PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2013-12-19 Nr.: V-1239
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. BALANDŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-644 "DĖL PARAMOS UŽSIENIEČIAMS DĖSTYTOJAMS, ATVYKUSIEMS DĖSTYTI LIETUVOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE, TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2013-12-19 Nr.: V-1254
DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2013-12-11 Nr.: V-1232
DĖL LIETUVOS STANDARTIZUOTO ŠVIETIMO KLASIFIKATORIAUS ŠVIETIMO PROGRAMOMS PAGAL LYGIUS KLASIFIKUOTI TVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 3258)