Teisinė informacija

2019-07-01
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teikia pastaboms ir siūlymams Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo projektą. Prašytume pasiūlymus siųsti iki 2019 m. liepos 15 d. adresu:
Susiję dokumentai 0
2019-02-21
2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektas
Susiję dokumentai 0
2019-02-20
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teikia svarstymui 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų Pradinio ugdymo programos Bendrojo ugdymo plano projektą. Prašytume pastabas ir siūlymus siųsti iki 2019 m. kovo 1 d. adresu:
Susiję dokumentai 0
2018-10-16 Nr.: V-375
Skelbiamas dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo projektas, atliepiant Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos nustatytus teisinio reguliavimo korupcijos rizikos veiksnius ir siekiant sudaryti prielaidas skaidresniam mokinių rezultatų fiksavimui.
Susiję dokumentai 0
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 8 D. ĮSAKYMO NR. V-341 „DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA, TINKLO PERTVARKOS 2017–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
Kviečiame svarstyti Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo projektą. Siūlymus ir pastabas siųskite iki 2017 m. lapkričio 17 d. adresu edita.sedereviciute@upc.smm.lt
Susiję dokumentai 0
Pasirenkamo dalyko Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba bendrasis programos projektas
Susiję dokumentai 0
2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ BENDRIEJI PROFESINIO MOKYMO PLANAI
Susiję dokumentai 0
Skelbiami 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano projektas. Pasiūlymus projektui teikite šiuo adresu: IPUS-projektas@smm.lt
Susiję dokumentai 0
Skelbiamas Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklių projektas. Prašytume pasiūlymus projektui teikti adresu salomėja.gongapseviene@smm.lt. Siūlymų lauktume iki 2017 m. gegužės 21 d.
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 20)