Teisinė informacija

2020-10-09
4K modelis: aš kuriu, aš keičiu, aš su kitais, aš kitiems – tai saviraiškiu dalyvavimu ir refleksija pagrįsta nuosekli, tęstinė mokymosi veikiant veiklų seka mokykloje ir už jos ribų, kurios tikslas – padėti mokiniams siekti asmeninio tobulėjimo saviugdos būdu, ugdytis gebėjimus prisiimant atsakomybę už savo ugdymosi rezultatus, praktiškai pritaikyti įvairiais būdais įgytas kompetencijas.
Susiję dokumentai 0
2020-07-29
2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo projektas
Susiję dokumentai 0
2020-07-29
Skelbiamas 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano pakeitimo projektas. Projekte numatomi pakeitimai susiję su ugdymo organizavimu karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.
Susiję dokumentai 0
2020-02-28
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 7 straipsniu ir Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 35.3 papunkčiu teikiame viešajam svarstymui Bendrojo ugdymo mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, tinklo pertvarkos 2017–2020 metų bendrojo plano pakeitimo projektą (toliau – Bendrojo plano pakeitimo projektas). Prašome visoms suinteresuotoms grupėms ir asmenims Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai adresu Stanislava.Strolaite@smm.lt pateikti Bendrojo plano pakeitimo projektui pastabas ir pasiūlymus iki 2020 m. kovo 16 d.
Susiję dokumentai 0
2019-07-01
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teikia pastaboms ir siūlymams Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo projektą. Prašytume pasiūlymus siųsti iki 2019 m. liepos 15 d. adresu:
Susiję dokumentai 0
2019-02-21
2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektas
Susiję dokumentai 0
2019-02-20
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teikia svarstymui 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų Pradinio ugdymo programos Bendrojo ugdymo plano projektą. Prašytume pastabas ir siūlymus siųsti iki 2019 m. kovo 1 d. adresu:
Susiję dokumentai 0
2018-10-16 Nr.: V-375
Skelbiamas dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo projektas, atliepiant Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos nustatytus teisinio reguliavimo korupcijos rizikos veiksnius ir siekiant sudaryti prielaidas skaidresniam mokinių rezultatų fiksavimui.
Susiję dokumentai 0
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 8 D. ĮSAKYMO NR. V-341 „DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA, TINKLO PERTVARKOS 2017–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
Kviečiame svarstyti Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo projektą. Siūlymus ir pastabas siųskite iki 2017 m. lapkričio 17 d. adresu edita.sedereviciute@upc.smm.lt
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 24)