Teisinė informacija

Teisinė reguliavimo stebėsena

Atnaujinta: 2017 11 02

Švietimo ir mokslo ministerija Vyriausybės pavedimu atliko Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 21 d. nutarimo Nr. 60 „Dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 12-369) stebėseną, kurios metu laukė pastabų ir siūlymų dėl šio nutarimo.

Stebėsenos tikslas – išanalizuoti, ar pasiekti teisės akte įtvirtinti teisinio reguliavimo tikslai. Taip pat išnagrinėti, ar, įgyvendinus teisės aktą, neatsirado nenumatytų neigiamų pasekmių arba kitų aplinkybių, kurios turėtų įtakos tolesniam teisės akto galiojimui ir taikymui.

Teisės aktą galima rasti: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=249244&p_query=&p_tr2=

Atlikus teisės akto stebėseną parengta stebėsenos pažyma, kurioje atsispindi teisės akto reguliavimo sritis, prieš priimant teisės aktą pasiekti tikslai, neigiamos pasekmės ir siūlymai, susiję su teisės akto tobulinimu.