Tėvams

Abiturientų tėvams: brandos egzaminai

Atnaujinta: 2016 02 17
 • Norint gauti brandos atestatą reikia išlaikyti du brandos egzaminus (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino mokyklos vadovo įsakymu kandidatas bus atleistas). Vienas iš jų privalomas – lietuvių kalbos ir literatūros. Šio egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi mokinys.
 • Mokinys ir buvęs mokinys, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus.
 • Apie savo pasirinkimą mokiniai turės raštu informuoti mokyklos vadovą. Keisti pasirinkto egzamino (ar jo tipo) nebus galima. Privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą galima laikyti, jei šio dalyko metinis pažymys patenkinamas ir yra išlaikyta kalbos ir literatūros įskaita.
 • 2016 m. menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus reikia pasirinkti iki sausio 14 dienos. Kitus brandos egzaminus – iki vasario 25 dienos. 
 • Po kovo 10 dienos mokiniai savo mokyklose galės sužinoti, kuriose savivaldybės mokyklose jie laikys brandos egzaminus. 
 • Pakartotinėje sesijoje brandos egzaminus galės laikyti tie kandidatai, kurie dėl pateisinamos priežasties nelaikė valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino pagrindinės sesijos metu. Per pagrindinę sesiją neišlaikiusieji lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino pakartotinėje sesijoje galės laikyti tik mokyklinį brandos egzaminą.
 • Pagrindinės sesijos muzikologijos brandos egzaminų I ir II dalių rezultatai skelbiami per 5 darbo dienas nuo egzamino dalies vykdymo dienos, o gimtųjų kalbų bei lietuvių kalbos ir literatūros – per 9 dienas.
 • Valstybinių brandos egzaminų rezultatai skelbiami per 3 darbo dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos. 
 • Kandidatas, nesutinkantis su brandos egzamino darbo įvertinimu, per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos gali teikti mokyklos vadovui apeliaciją dar kartą darbą peržiūrėti ir pakartotinai jį įvertinti.
 • Brandos atestatas išduodamas tik gavus apeliacijų rezultatus, į brandos atestato priedą įrašomas apeliacijos rezultatas. Apeliacijos nagrinėjimo laikotarpiu laikinai sustabdomas brandos atestato išdavimas.

Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.nec.lt galima rasti:

 • Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą,
 • Brandos egzaminų programas,
 • Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą,
 • Valstybinių brandos egzaminų užduočių pavyzdžius, kurie padės pasitikrinti žinias ir lengviau apsispręsti pasirenkant brandos egzaminus,
 • Užduočių atsakymų lapus.