Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo organizavimas

Atnaujinta: 2019 10 15

Priėmimas

Priėmimo į ugdymo įstaigą  tvarką ir prioritetus nustato savininkas: savivaldybė, valstybė ar privatus steigėjas. Ketindami leisti vaiką į pasirinktą ugdymo įstaigą, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymą įstaigos vadovui ar savivaldybei, jeigu priėmimas savivaldybėje yra vykdomas centralizuotai.

Priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę tėvai (globėjai) ir ugdymo įstaiga pasirašo sutartį, kurioje nurodoma ugdymo programa, jos trukmė, kiti šeimai ir ugdymo įstaigai svarbūs susitarimai (pvz., dėl ugdymo įstaigos darbo vasarą, dėl švietimo pagalbos teikimo vaikui ir kt.). Pereinant iš ikimokyklinės ugdymo grupės į priešmokyklinę turi būti pasirašoma nauja sutartis. 

Grupių steigimas

Ikimokyklinio ugdymo grupės gali būti steigiamos vaikų lopšeliuose-darželiuose, mokyklose-darželiuose, bendrojo ugdymo mokyklose, mokyklose-universaliuose daugiafunkciuose centruose ir kt., jeigu ugdymo patalpos yra pritaikytos tokio amžiaus vaikams ugdyti ir atitinka Higienos normos reikalavimus.

Grupės gali būti formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų:

  • nuo 1 iki 2 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų;
  • nuo 2 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų;
  • nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 20 vaikų;
  • nuo gimimo iki 3 metų – ne daugiau kaip 8 vaikai;
  • nuo gimimo iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 10 vaikų;
  • nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 12 vaikų;
  • nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 16 vaikų.

Ikimokyklinio ugdymo grupė gali būti jungiama su priešmokyklinio ugdymo grupe, tačiau negali būti jungiama su pradine klase. 

Auklėtojo kvalifikacija

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį  vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turi būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turėti auklėtojo kvalifikaciją.

Jeigu grupę lanko 1 metų amžiaus ar vyresni vaikai, vienu metu grupėje turi dirbti ne mažiau kaip du darbuotojai, iš jų –1 auklėtojas. Grupėje, kurioje yra ugdomi vaikai iki 1 metų amžiaus, turi dirbti ne mažiau kaip 2 auklėtojai.