Struktūra

Jei vaikas turi mokymosi sunkumų

Atnaujinta: 2016 08 31
  • Priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo programa yra pritaikoma. Tokioje grupėje turi dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir mokytojo padėjėjas.
  • Jei  vaikui iškiltų mokymosi sunkumų, elgesio ir bendravimo problemų, atsirastų ugdymo trukdžių dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, kiekvienoje mokykloje jam suteiks ugdymosi, mokymosi ar švietimo pagalbą (specialiojo pedagogo, psichologo ar kito specialisto).
  • Pastebėję, kad vaikui nesiseka koks nors dalykas ir iškilo kitokių problemų, nedvejokite ir kreipkitės į klasės mokytoją, švietimo pagalbos specialistus (psichologą, logopedą, socialinį pedagogą ar kitą), mokyklos Vaiko gerovės komisiją, mokyklos vadovus. 
  • Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia teikia mokytojas. Ypač daug dėmesio tam skiriama pagrindinio ugdymo programoje (tai yra 5–10 klasės). Mokykla pati kuria mokymosi pagalbos modelį. Tai gali būti mokytojo konsultacijos, papildomos pamokos, moduliai, konsultacijos, kurias teikia kitas mokytojas, ar vyresnių klasių mokiniai padeda jaunesniems. Svarbu, kad mokiniams turi būti padedama tuojau pat, pastebėjus mokymosi sunkumus, nelaukiant trimestro ar pusmečio pabaigos. Mokymosi pagalba teikiama nemokamai kiekvienam vaikui, kuriam to reikia.  
  • Mokytojas, pritaikęs įvairias pagalbos strategijas, stebi, ar mokiniui reikia padėti papildomai. Jeigu mokinio mokymosi pasiekimai vis dar nėra geri, tada jis, suderinęs su tėvais, kreipiasi į mokyklos Vaiko gerovės komisiją, kad būtų nustatyta mokymosi sunkumų priežastis. 
  • Vaiko gerovės komisija veikia kiekvienoje mokykloje. Į ją įeina: administracijos atstovas (mokyklos vadovas ar pavaduotojas), švietimo pagalbos specialistas (socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, logopedas ar / ir sveikatos priežiūros specialistas), klasių vadovai, mokytojai, tėvai, seniūnijos, vietos bendruomenės atstovai. Vaiko gerovės komisija, norėdama išsamiau išnagrinėti situaciją, bendradarbiaudama su tėvais, ieško sprendimų dėl tolesnės pagalbos vaikui.
  • Tėvai ir patys gali kreiptis į mokyklos Vaiko gerovės komisiją arba į savivaldybės Pedagoginę psichologinę tarnybą, ar Švietimo pagalbos tarnybą, savivaldybėje dirbantį tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių, Švietimo skyriaus atstovą. Tėvams gali padėti ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai.