Struktūra

Kaip vertinami mokinių pasiekimai?

Atnaujinta: 2016 08 31
  • Pradinėse klasėse informacija apie pasiekimus dažniausiai pateikiama trumpais komentarais, nurodant, kas vaikui pavyko, ką reikėtų tobulinti. Pažymiai ar jų pakaitai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.) nėra vartojami.
  • Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoje mokinių pasiekimai dažniausiai vertinami balais dešimtbalėje sistemoje.
  • Pastaruoju metu vertinimo samprata keičiasi ir plečiasi. Mokinio pasiekimai gali būti ne vien akademiniai, bet socialiniai ir emociniai gebėjimai (pvz., vertinamas mokinio savanoriavimas, už savanoriavimą 2018 metais stojantiesiems bus pridedama papildomo balo dalis). Dvi pagrindinės šiuolaikinio vertinimo funkcijos yra šios: ugdomoji, skirta palaikyti mokymąsi ir laiku suteikti grįžtamąjį ryšį, ir atskaitomybės, padedanti nustatyti, ar (ir kaip) mokinys išmoko tai, kas buvo numatyta.
  • Mokykla, atsižvelgdama į mokinių amžių, mokyklos galimybes, mokytojų susitarimus, gali pasirinkti, kokiais įrankiais naudosis stebėdama, fiksuodama ir vertindama individualią mokinio pažangą.