Struktūra

Mokinių teisės ir pareigos

Atnaujinta: 2016 08 31

Teisė į informaciją. Mokiniai turi teisę žinoti, kokios mokyklos veikia, kokias švietimo programas jos teikia, kokias mokymo formas galima pasirinkti.

Teisė mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, gauti geros kokybės ugdymą.

Teisė į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą. Mokiniai turi žinoti, pagal kokius kriterijus vertinami jų pasiekimai mokykloje.

Teisė sulaukus 14 metų savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo – tikybos ar etikos – programą.

Teisė gauti švietimo pagalbą: psichologinę, specialiąją pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą, taip pat profesinio orientavimo specialistų patarimus, kokią profesiją pasirinkti.

Teisė mokytis savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje. Mokymosi krūvis ir mokymosi aplinka turi atitikti higienos reikalavimus.

Teisė dalyvauti mokyklos savivaldoje.

Mokiniai gali burtis į asociacijas, sąjungas, kitas organizacijas, kurios apibrėžtos mokyklos įstatuose. Aukščiausia mokyklos savivaldos organizacija yra mokyklos taryba, į kurią įeina ir mokiniai. Jie dalyvauja mokyklai priimant svarbius sprendimus.

***

Pareiga mokytis iki 16 metų.

Pareiga mokytis stropiai.

Pareiga laikytis sutartyje su mokykla nustatytų sąlygų, mokyklos vidaus tvarkos dokumentuose apibrėžtų reikalavimų, mokinio elgesio normų.

Pareiga gerbti mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus ir bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų.

Laikytis priimtų elgesio normų mokymo įstaigose, viešose vietose, buityje.

Gerbti ir tausoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, visuomenės ir privačią nuosavybę.

Gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą.