Struktūra

Tėvų (globėjų) teisės ir pareigos

Atnaujinta: 2016 08 31

Teisė gauti informaciją apie savivaldybėje veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymo formas. Iš mokyklos tėvai turi gauti informaciją apie vaiko ugdymą: kaip jam sekasi mokytis, kokie įvertinimai, sunkumai, koks jo elgesys, ar jis nepraleidinėja pamokų.

Teisė parinkti vaikui (ar dalyvauti parenkant) ugdymo programą, formą, mokyklą.

Teisė į savivaldą. Mokinių tėvai gali burtis į įvairias asociacijas, sąjungas ar kitas organizacijas. Gali dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijoje, būti renkami į mokyklos tarybą. 

Teisė reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas geros kokybės ugdymas.

Teisė į priešmokyklinę grupę leisti penkiametį, jei jis pakankamai subrendęs tokiam ugdymuisi.

Teisė į pirmąją klasę leisti šešiametį, jei jis yra pakankamai subrendęs mokyklai. Brandą nustato savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba. 

***

Pareiga rūpintis, kad vaikas mokytųsi, reguliariai lankytų mokyklą, nevėluotų į pamokas. Jeigu vaikas negali atvykti į mokyklą, tėvai (globėjai) nedelsdami turi informuoti mokyklą.

Pareiga vaikams iki 14 metų parinkti dorinio ugdymo – tikybos arba etikos – programą.

Pareiga sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, gerbti vaiko asmenybę, apsaugoti nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo.

Pareiga šešiametį leisti į priešmokyklinio ugdymo grupę.

Pareiga 7 metų sulaukusį vaiką leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Pareiga bendradarbiauti su mokykla: mokyklos vadovu, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą. Tėvai turi dalyvauti parenkant vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo programą ir mokyklą.

Pareiga užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą. Sveikatos pažymėjimus mokyklai reikia pateikti kasmet iki rugsėjo 15 d.

Pareiga ugdyti vaiko vertybines nuostatas, kontroliuoti ir, jei reikia, koreguoti vaiko elgesį.

Išauklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.