Tėvams

Pradinis ugdymas

Atnaujinta: 2021 08 17
  • Pradinio ugdymo tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą,  padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. 
  • Vaikų amžius: 7(6) –10 metų.
  • Vieta:  įvairaus tipo bendrojo ugdymo mokykla: mokykla-darželis, pradinė, pagrindinė mokykla, progimnazija  ar kita mokykla, kurioje yra vykdoma pradinio ugdymo programa. 
  • Trukmė: 4 metai (1–4 klasės).

Kada į pirmąją klasę?

Pagal pradinio ugdymo programą vaikas privalo pradėti ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.

Išimtinais atvejais į I klasę vaiką galima leisti vieneriais metais anksčiau, jeigu jis yra brandus ir  priešmokyklinio ugdymo grupę lankė nuo 5 metų.  

Vaikas  taip pat gali būti priimtas mokytis iškart  į antrąją klasę,  jeigu mokykla nustato, kad jo mokymosi pasiekimai atitinka pirmosios klasės mokiniui numatytus pasiekimus.

Priėmimas

Priėmimo tvarką į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą nustato mokyklos savininkas, paprastai tai yra savivaldybė. Pirmumo teise priimami vaikai, gyvenantys savivaldybės mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, ar priešmokyklinio ugdymo grupę toje mokykloje lankę vaikai. Visus kitus priėmimo kriterijus nusistato savivaldybė ar mokykla. Tėvų (globėjų) prašymu vaikas gali būti priimtas ir į kitą bendrojo ugdymo mokyklą, jeigu joje yra laisvų vietų.

Vaikas priimamas mokytis sudarius dvišalę mokymo sutartį tarp mokyklos ir tėvų (globėjų). Mokymo sutartyje turi būti nurodoma mokymosi programa, mokymo organizavimo forma, tėvų (globėjų) ir mokyklos įsipareigojimai bei kiti svarbūs susitarimai.

Ko mokomasi mokykloje?

Pradinukai mokosi lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, meninio ugdymo, muzikos, dorinio ugdymo ir kūno kultūros. Nuo antrosios klasės pradedama mokytis pirmosios užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų). Pradinis ugdymas yra visapusis, t. y. integraliai ugdomas vaikų kūrybiškumas, socialinės, komunikacinės, kultūrinės ir kitos svarbios kompetencijos.

Daugiau informacijos apie pradinio ugdymo turinį (ugdymosi dalykus, bendrąsias kompetencijas, ugdymo metodus) ir mokymosi rezultatus galima rasti pradinio ugdymo bendrojoje programoje (2008 m.), taip pat lietuvių kalbos programoje

Ugdymasis šeimoje

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pasirikti vaiką ugdyti šeimoje pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas Bendrąsias ugdymo programas bei konsultuojantis su priskirta mokykla ir pradinio ugdymo mokytoju. Daugiau informacijos nuorodoje: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ddd218f09b6411ea9515f752ff221ec9

KLAUSIMYNAS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

VAIKUI DĖL UGDYMOSI ŠEIMOJE SĄLYGŲ UGDYMOSI ŠEIMOJE SĄLYGŲ PATIKRINIMO AKTAS

Metodinės rekomendacijos mokytojams ir tėvams

Pažangos ir pasiekimų vertinimas

Pradinėse klasėse vertinama individuali vaiko pažanga. Mokinių mokymosi pasiekimai įvertinami orientuojantis į Pradinio ugdymo bendrojoje programoje aprašytus atskirų ugdymo dalykų siektinus rezultatus. Informacija apie pasiekimus dažniausiai pateikiama trumpais komentarais, nurodant, kas vaikui pavyko, ką reikėtų tobulinti. Pažymiai ar jų pakaitai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.) nėra vartojami.

Savivaldybės ar net atskiros mokyklos, norėdamos patikrinti savo mokinių pasiekimus, taip pat gali pasirinkti standartizuotus bei diagnostinius testus. Mokytojams jie leidžia objektyviai įvertinti mokinių žinias, iš anksto nustatyti problemines vaiko ugdymo sritis ir kryptingai dirbti skiriant jam tinkamą pagalbą. Mokiniui diagnostiniai testai taip pat padeda geriau įsivertinti savo galimybes, nusistatyti mokymosi tikslus.

Ugdymo proceso organizavimas

Paprastai tai pamokos, per kurias mokomasi įvairių dalykų. Tačiau mokykla gali pasirinkti ir kitokį ugdymo organizavimo būdą – tai gali būti projektas, didaktinis žaidimas, kūrybinis darbas, integruotos ugdymo veiklos. Gali būti integruojamas ugdymo dalykų turinys, kai nunyksta aiškios dalykų ribos. 

Pirmoje klasėje pamoka trunka 35 min., o 2–4 klasėse – 45 min. Jeigu pasirenkamas kitas ugdymo organizavimo būdas, nepertraukiamas mokymasis gali trukti ilgiau, pvz., iki 1 val. 30 min.

Mokomasi gali būti ne tik mokyklos patalpose (klasėje, sporto salėje), bet  ir už jos ribų (pvz., parkuose, muziejuose).

Daugiau informacijos apie ugdymo proceso organizavimą galima rasti pradinio ugdymo programos bendrajame ugdymo plane.

Konsultacijos

Jei Jums kyla klausimų dėl pradinio ugdymo, galima kreiptis į savo vaiko mokyklą, savivaldybės švietimo padalinį, taip pat į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, tel. (8 5) 219 11 90, el. p. smmin@smm.lt; Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus tel. (8 5) 219 12 57.