Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis. Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus

Atnaujinta: 2019 10 15

Atsisiųsti .pdf versiją 

Nuo kada priešmokyklinis ugdymas tapo privalomas? Nuo 2016 metų rugsėjo 1 d.
Koks jo tikslas? Padėti vaikui sėkmingai pasirengti mokyklai. Tyrimai rodo, kad nuo to, ar vaikui buvo sėkminga mokyklos lankymo pradžia, didžia dalimi priklauso ir tai, kaip jam seksis mokytis toliau.
Ar visi šešerių metų vaikai privalo lankyti grupes?

Taip, visi, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka šešeri ir iki pirmosios klasės lieka vieneri metai.                  

O jeigu vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių? Vaikams, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priešmokyklinio ugdymo programa yra pritaikoma. Tokioje grupėje turi dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir mokytojo padėjėjas.
Ar galima vaiką leisti nuo 5 metų? Taip. Nuo 2018 m. rugsėjo priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis. Galutinį sprendimą dėl 5 m. vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą priima tėvai (globėjai).
Ar į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami neskiepyti vaikai? Taip.
Kur užregistruoti šešiametį?

Jei savivaldybėje yra patvirtinta centralizuota vaikų priėmimo į tokias ugdymo įstaigas tvarka, tada reikia kreiptis į savo savivaldybės administracijos švietimo padalinį.

Jei savivaldybėje priėmimo tvarka necentralizuota, tada reikia kreiptis į bet kurią įstaigą, vykdančią priešmokyklinio ugdymo programą.
Ar tėvams reikia mokėti? Valstybė finansuoja 4 ugdymo valandas per dieną (arba 20 valandų per savaitę). Jeigu priešmokyklinėje grupėje vaikas būna ilgiau nei 4 val. per dieną ir gauna maitinimą, tai tėvai moka už vaiko maitinimą. Tėvai taip pat moka savivaldybės nustatytą fiksuotą mėnesinį mokestį ar ugdymo mokestį, kuris yra skaičiuojamas už kiekvieną lankytą dieną. Yra savivaldybių, kuriose tokio mokesčio nėra, ir tėvai moka tik už maitinimą.
Ar galima gauti lengvatas? Kiekviena savivaldybė pasitvirtina savo tvarką dėl tėvams suteikiamų lengvatų ar mokesčio mažinimo už vaikų išlaikymą priešmokyklinio ugdymo grupėse. Mokestis gali būti mažinamas 30, 50, 60 ar 80 proc., o kai kurios šeimos gali būti iš viso atleidžiamos nuo mokesčio. Apie tai reikia pasiteirauti savo savivaldybėje.
Kur steigiamos tokios grupės? Priešmokyklinio ugdymo grupės gali būti steigiamos ikimokyklinio ugdymo įstaigose, universaliuose daugiafunkciuose centruose, pradinėse ir kitose bendrojo ugdymo mokyklose, net daugiabučiuose ar kitur, jei tos patalpos yra pritaikytos priešmokykliniam ugdymui. Įstaiga, vykdanti priešmokyklinio ugdymo programą, turi turėti higienos pasą (leidimą) tokiai veiklai vykdyti.
Ar gali atsitikti, kad didmiesčiuose nebebus vietų visiems šešiamečiams? Ne. Savivaldybės privalo užtikrinti, kad visi 6 m. vaikai būtų ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Ką vaikai veikia priešmokyklinio ugdymo grupėse? Ugdomi vaiko gebėjimai, kurie jam bus svarbūs pradėjus lankyti mokyklą, ir ypač – socialinė kompetencija. Tai yra tokie vaiko gebėjimai, kuriuos jis gali įgyti kartu su bendraamžiais priešmokyklinėje grupėje – užsiimti bendra veikla su kitais, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, tartis ir susitarti dėl bendrų taisyklių, išmokti taikiai ir pagarbiai spręsti konfliktus, gebėti išgirsti draugus ir suaugusiuosius, rasti savo vietą bendruomenėje, būti empatiškas, padėti kitiems. Šešiamečiai taip pat mokosi skaitymo ir rašymo pradmenų.
Ar galima vaiką iki 6 metų palikti vieną be suaugusių ar vyresnių priežiūros? Ne. Nuo 2018 m. liepos 1 d. tėvai (globėjai) privalo pasirūpinti, kad vaikas iki 6 metų be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros.
Kur sužinoti daugiau?

       Galima rašyti į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos el. paštą info@smm.lt , skambinti tel. (8 5) 219 1257