Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo organizavimas

Atnaujinta: 2019 10 15

Priėmimas

Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę tvarką ir prioritetus nustato savininkas.

Priimant vaiką į priešmokyklinio ugdymo programą tarp tėvų (globėjų) ir ugdymo įstaigos turi būti pasirašoma sutartis, kurioje nurodomi sutarties sudarytojai, ugdymo programa, jos trukmė, šalių įsipareigojimai, nutraukimo sąlygos ir kiti vaikui, šeimai ir ugdymo įstaigai svarbūs susitarimai.

Pedagogai

Priešmokyklinio ugdymo programą vykdo priešmokyklinio ugdymo pedagogas. Jeigu ugdymas vyksta ilgiau nei 33 valandas per savaitę, grupėje privalo dirbti daugiau nei vienas priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Siekiant užtikrinti veiksmingą vaikų ugdymąsi, vaikui ir jo tėvams (globėjams) gali būti teikiama koordinuota pagalba, dėl kurios reikėtų kreiptis į ugdymo įstaigos vadovą, švietimo pagalbos specialistus (logopedą, psichologą, socialinį pedagogą ar kt.) ar savivaldybėje esančią pedagoginę psichologinę tarnybą.

Grupių steigimas

Priešmokyklinio ugdymo grupės gali būti steigiamos ne tik vaikų darželiuose, tačiau ir mokyklose-darželiuose, bendrojo ugdymo mokyklose, mokyklose-daugiafunkciuose centruose, lopšeliuose-darželiuose ir kt., jeigu jie pritaikyti 5–7  metų vaikų ugdymui ir atitinka Higienos normų reikalavimus

Priešmokyklinės ugdymo grupės sąraše gali būti ne daugiau kaip 20 vaikų. Grupė gali būti jungiama su ikimokyklinio ugdymo grupe, tačiau negali būti jungiama su pradine klase.

Vežiojimo organizavimas

Priešmokyklinio ugdymo grupę lankantys vaikai į ugdymo įstaigą vežami visuomeniniu transportu mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, mokykliniu autobusu ar kitu transportu.

Jeigu vaikas gyvena kaime ar miestelyje toliau kaip 3 kilometrai nuo artimiausios ugdymo įstaigos, jis privalo būti nuvežamas į ugdymo įstaigą ir parvežamas atgal.

Vaikų, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į ugdymo įstaigą, vežimą organizuoja ugdymo grupės savininkas savo nustatyta tvarka ir atvejais.