Tėvams

Pagrindinis ugdymas

Atnaujinta: 2021 03 18

Privalomas, mokinys iki 16 metų negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas. Trunka 6 metus (5–10, gimnazijų I–II kl.).

Priėmimas. Asmuo pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį) priimamas pateikęs pradinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pradinį išsilavinimą liudijantį dokumentą. Asmuo, baigęs pradinio ugdymo individualizuotą programą, priimamas mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos pirmąją dalį), pateikęs pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus.

Jei mokinys atvyko / sugrįžo mokytis iš užsienio, jis priimamas mokytis kartu su bendraamžiais. Jei vaikas nemoka lietuvių kalbos, prieš pradedant mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą ar jos dalį, jis turi teisę mokytis lietuvių kalbos išlyginamojoje klasėje (grupėje).

Mokykla gali siūlyti mokiniams pasirinkti pagilinto dalykų mokymosi programas. Socialinė veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma. Per mokslo metus jai skiriama ne mažiau kaip 10 val.

Klasė gali būti dalijama į grupes arba sudaromos laikinosios (mobiliosios) grupės doriniam ugdymui, informacinėms technologijos ir technologijoms, užsienio kalboms, valstybinei lietuvių kalbai, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys, taip pat kitiems dalykams mokyti, jei mokykla turi tam lėšų.

 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. 

Antrosios užsienio kalbos mokytis privaloma nuo 6 klasės, išskyrus mokyklas, kuriose mokoma tautinės mažumos kalba. Jei mokiniui dar nėra 14 metų, antrąją užsienio kalbą jam parenka tėvai. Mokinys nuo 14 metų antrąją užsienio kalbą gali rinktis pats. Galima rinktis: anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, latvių, lenkų ir kitas kalbas, kurias pagal galimybes siūlo mokykla. Mokykla privalo pasiūlyti pasirinkimą iš ne mažiau kaip dviejų užsienio kalbų (neįskaitant mokinių pirmosios užsienio kalbos).

Tėvų pageidavimu ir atsižvelgiant į mokyklos galimybes, antrosios užsienio kalbos galima pradėti mokytis ir nuo 5 klasės. 

Individualus ugdymo planas. Individualų ugdymo planą mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, gali pasiūlyti ir sudaryti mokytojas (klasės auklėtojas). Planas gali būti sudaromas mokiniui:

  • kuriam sunkiau sekasi mokytis;
  • kuris mokosi itin gerai;
  • kuris siekia pagerinti kurio nors dalyko pasiekimus.

Pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarkaraštį organizuojami privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios), lietuvių kalbos (valstybinės), matematikos ir pasirenkamieji gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.

Pasiekimus turi pasitikrinti visi 10 (II gimnazijos) klasės mokiniai, išskyrus tuos, kurie mokėsi pagal individualizuotą ugdymo programą. Mokiniai pasiekimus pasitikrina savo mokykloje. Mokinio pagrindinio ugdymo mokymosi pasiekimai laikomi patikrintais, jei jie įvertinti nuo 1 iki 10 balų.

Mokiniai, nedalyvavę pasiekimų patikrinime ir nenurodę pateisinamos priežasties, gali dalyvauti tik kitais metais.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas organizuojamas ugdymo proceso metu ir mokiniui privalu dalyvauti pasiekimų patikrinime. Jei į bent vieno dalyko pasiekimų patikrinimą mokinys neatvyks, pagrindinio išsilavinimo jis neįgis, nors ir bus pasiekęs patenkinamą pasiekimų lygį mokydamasis pagal visų privalomų dalykų programas.

Mokinys, neatvykęs į dalyko pasiekimų patikrinimą, pasiekimus galės pasitikrinti tik kitais metais, išskyrus atvejus, jei jis yra atleistas dėl pateisinamos priežasties.

Pagrindinį išsilavinimą mokinys įgis, jei bus baigęs pagrindinio ugdymo programą, t. y. turės patenkinamus dalykų metinius įvertinimus, bus atlikęs socialinę-pilietinę veiklą ir bus patikrinti jo lietuvių kalbos (gimtosios) ar lietuvių kalbos (valstybinės) ir matematikos mokymosi pasiekimai. Mokiniui bus išduotas Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

Jei mokinys mokėsi pagal individualizuotą bendrojo ugdymo programą ir yra pasiekęs jo individualiame ugdymo plane numatytus pasiekimus , laikoma, kad jis baigė individualizuotą pagrindinio ugdymo programą. Mokiniui bus išduotas Pagrindinio ugdymo pažymėjimas.

Jei mokinys, kuris mokėsi pagal pritaikytą programą, nepasiekė bendrosiose programose numatytų pasiekimų, tai jis bus laikomas nebaigusiu programos, neįgijusiu pagrindinio išsilavinimo ir jam bus išduotas Mokymosi pasiekimų pažymėjimas.