Tėvams

Visos dienos mokykla

Atnaujinta: 2019 12 16

Kas yra visos dienos mokykla?

Visos dienos mokykla (VDM) – tai vienas iš mokymosi proceso organizavimo būdų. Mokyklos požymiai: ilgesnis negu įprastai mokykloje praleistas laikas, tikslingai planuojamas ir derinamas formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas, teikiama individuali mokymosi, švietimo pagalba, jeigu reikia, socialinės, visuomenės sveikatos priežiūros, kultūros paslaugos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), organizuojamas maitinimas dieną, į veiklas aktyviai įtraukiami socialiniai partneriai ir užtikrinama saugi aplinka vaikui.

Koks yra visos dienos mokyklos tikslas?

VDM tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, įtraukiam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam vaikų ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje.

Kuo visos dienos mokykla naudinga mokiniams, tėvams, mokyklos bendruomenei?

Kaip rodo užsienio šalių ir Lietuvos mokyklų praktika, VDM sudaro sąlygas ugdyti mokinių socialines ir emocines kompetencijas, skirti užtektinai laiko pagilinti ir praplėsti ugdymo turinį, užtikrinama formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermė. Visa tai teigiamai veikia mokinių pasiekimus, ypač mokinių iš nepalankios aplinkos. Mokyklai veiklos organizavimas pagal VDM modelį leidžia praturtinti ugdymo(si) procesą, į jį įtraukti socialinius partnerius, padaryti mokyklą atvirą bendruomenei.

Ar visos dienos mokykla yra privaloma visiems mokiniams?

Dalyvavimas VDM yra savanoriškas. Ar nori leisti vaiką į visos dienos mokyklą, nutaria mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). VDM gali inicijuoti ir mokyklos bendruomenė, jeigu yra toks poreikis: nepalankus socialinis ekonominis kontekstas, žemi mokinių pasiekimai, netenkinami mokinių individualūs poreikiai ir kt. Atsižvelgusi į kontekstą, mokykla kartu su savininku priima sprendimą dėl ugdymo proceso organizavimo VDM būdu visoje mokykloje ar atskirose klasėse, grupėse.

Daugiau informacijos:

  • Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. V-606 „Dėl rekomendacijų dėl visos dienos mokyklos kūrimo ir veiklos organizavimo patvirtinimo“;
  • Metodinės rekomendacijos dėl visos dienos mokyklos kūrimo. Jose apibendrinta bandomojo projekto, kuriame dalyvavo 38 mokyklos, patirtis. Projektą inicijavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija;
  • Interneto tinklalapis „Ugdymo sodas“.

 

Visos dienos mokyklų sąrašas.