Išsilavinimo dokumentai

Užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimas Lietuvoje

Užsienyje baigtą pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos dalį įvertina mokykla, į kurią kreipiasi mokinys (mokinio tėvai, globėjai), pageidaujantis tęsti mokymąsi Lietuvoje. Prireikus mokykla organizuoja įgytų pasiekimų patikrinimą ir teikia rekomendacijas dėl tolesnio mokymosi: sudaro mokiniui individualų ugdymo planą programų skirtumams likviduoti, numato, kaip ir kokią pagalbą gaus mokinys, aptaria su tėvais (globėjais) mokinio mokymosi ypatumus.

Čia jūs rasite informaciją anglų kalba apie 31 Europos šalies švietimo sistemas. Informacija skelbiama „Eurydice“ (Information on Education Systems and Policies in Europe) duomenų bazėje.