Ministerijos vykdomi ES projektai

2007-2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinami projektai

 • Švietimo ir mokslo ministerija baigia įgyvendinti projektą „Europos socialinio fondo finansuojamų veiklų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo rezultatų vertinimas“ finansavimo ir administravimo sutartį (projekto Nr. VP1-5.2-FM-02-V-03-001).

Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Techninės paramos veiksmų programą iš Europos socialinio fondo.

Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, atliekant ESF finansuojamų projektų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo metu sukurtų produktų vertinimą.

 • Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina projektą „Tikslingas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu“ (projekto Nr. VP4-1.2-FM-01-V-01-002).

Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Techninės paramos veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti tinkamą informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimą 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu.

 • Švietimo ir mokslo ministerija baigia įgyvendinti projektą "Bendros Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų finansų valdymo ir apskaitos sistemos kūrimas ir diegimas" (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-090). 
 • Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina projektą "Bendros Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų finansų valdymo ir apskaitos sistemos plėtra" (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-099).
  Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų  programą iš  Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

  Projekto tikslas – tobulinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų finansų valdymą ir apskaitos organizavimą. Šio projekto metu bus išplėtota ir įdiegta projektu Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-090 sukurta ir įdiegta informacinė sistema, skirta finansų valdymui ir apskaitos organizavimui Švietimo ir mokslo ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose.

 • Švietimo ir mokslo ministerija baigia įgyvendinti projektą „Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų įgyvendinimo tarpinis vertinimas“ (projekto Nr. VP4-1.3-FM-01-V-03-001).

Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Techninės paramos veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti ES struktūrinės paramos švietimui ir mokslui panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, įvertinant veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių Ministerijos programų įgyvendinimą.

Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų įgyvendinimo tarpinis vertinimas

 • Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina projektą „Efektyvus Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai priskirtų administravimo sistemos funkcijų užtikrinimas ir vykdymas įgyvendinant 2007-2013 m. ES paramos panaudojimo strategiją“ (projekto Nr. VP4-1.1-FM-01-V-01-002).

Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Techninės paramos veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti tinkamą ES struktūrinės paramos administravimo sistemos funkcionavimą.

Pagrindinis projekto uždavinys – tinkamai įgyvendinti veiklas, finansuojamas iš techninės paramos.

Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas (projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-070)

2013 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, atstovaujama  kanclerio Dainiaus Numgaudžio, ir Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama  direktoriaus Povilo Česonio, pasirašė projekto „Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ (projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-070) finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas parengtas vadovaujantis 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-03-V priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1V-59.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 735.057,00 Lt. Projekto išlaidoms finansuoti iš ES struktūrinės paramos lėšų numatyta 623.957,00 Lt.

Švietimo ir mokslo ministerija garantuoja nuosavą įnašą 111.100,00 Lt mokymų dalyvių darbo užmokesčiui finansuoti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2013 m. rugpjūčio 23 d.–2015 m. rugpjūčio 23 d. Numatyta, kad projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus apmokyta 190 ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai).

Projekto veiklos atitinka Valstybės tarnautojų mokymo strategijos tikslus ir uždavinius. Projekte numatytomis veiklomis bus ugdomi darbuotojų vadovavimo įgūdžiai, lyderiavimo gebėjimai, stiprinamos vadybinės ir valdymo kompetencijos, gebėjimai.

Mokymai vyks išskiriant šias prioritetines mokymo sritis: užsienio kalbos (anglų) mokymai ir vadybos mokymai. Anglų kalbos mokymuose dalyvaus 115 darbuotojų. Numatyta, kad projekto įgyvendinimo laikotarpiu anglų kalbos mokysis 14 grupių po 8 žmones. Anglų kalbos mokys viešosios įstaigos Valstybės institucijų kalbų centro dėstytojai.

Vadybos mokymų paslaugas teiks UAB „TMD partneriai“. Projekte numatyti vadybos mokymai – labiausiai ministerijos darbuotojų poreikius atitinkančios temos: ugdantysis ir efektyvus vadovavimas, pokyčių valdymas, projektų valdymas, darbuotojų motyvavimas ir galimos motyvacinės sistemos (metodikos), įstaigos įvaizdžio formavimas, viešas kalbėjimas ir pristatymas, diskusijų ir susirinkimų vedimo metodikos, bendravimo su žiniasklaida ypatumai, derybos ir tarpkultūrinis bendradarbiavimas, tarnybinis protokolas ir tarptautinio protokolo reikalavimų mokymai, streso ir spaudimo valdymas.

Tikimasi, kad per mokymus įgytos žinios mokymo dalyviams leis kokybiškai ir efektyviai vykdyti savo funkcijas, prisidės prie darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimo, sėkmingai galės būti panaudotos, kai Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojai atstovaus Lietuvos interesams ES, įgyvendindami ministerijos strateginius tikslus, nuolat dirbdami su ministerijai pavaldžiomis įstaigomis ir gyventojais, stiprindami darbinių ES kalbų mokėjimą, be to, pagerins valstybės tarnautojų įvaizdį visuomenėje.

 1. Informacija
 2. Informacija apie projektą
 3. Ataskaita (iki 2014 balandžio mėnesio) 
 4. Informacija apie projektą už 2014 metus
 5. Galutinė projekto ataskaita (priedas 1priedas 2)
 6. Projektas sėkmingai įgyvendintas