Ministerijos vykdomi ES projektai

2014-2020 m. ES struktūrinių fondų lėšomis bendrai įgyvendinami projektai

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija – veiksmų programos administravimas

projekto kodas 11.0.1-CPVA-V-201-01-0022

Projekto tikslas: užtikrinti efektyvų ES struktūrinių fondų lėšų administravimą. Finansuojamos su LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavestų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų vykdymu susijusias išlaidos, numatytos Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose LR Finansų ministro.


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija – Informavimas apie veiksmų programą

projekto kodas 12.0.1-CPVA-V-202-01-0004

Projekto tikslas: užtikrinti efektyvų visuomenės grupių informavimą apie veiksmų programos teikiamas galimybes gauti ES finansavimą, reikalavimus, įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų rezultatus, šių projektų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose LR Finansų ministro.


Duomenimis pagrįsto švietimo valdymo kultūros plėtra savivaldybėse

projekto kodas 10.1.1-ESFA-V-912-01-0030

Partneriai: Švietimo informacinių technologijų centras ir Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas duomenimis grįsto švietimo valdymo kultūros plėtrai savivaldybėse, diegiant ir tobulinant švietimo politikos analizės įrankius ir sustiprinant valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių švietimo politikos analizės srityje, analitinius, prognostinius, problemų sprendimo gebėjimus.

Projekto uždaviniai:

1)      Tobulinti švietimo politikos analizės įrankius:

- sukurti standartizuotus įvairių švietimo lygmenų poreikius atitinkančius švietimo analizės scenarijus;

- tobulinti ŠVIS kaip švietimo politikos analizės įrankį realizuojant ŠVIS priemonėmis parengtus švietimo analizės scenarijus susiejant/integruojant ŠVIS švietimo analizės duomenis ir savivaldybių informacinių sistemų/svetainių duomenis bei sukuriant tipines dinamines lenteles, kurios pakeistų dabar rengiamus regioninius raportus, bei interaktyviai vaizduotų  savivaldos švietimo pokyčius.

2)      Sustiprinti valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių šioje srityje, gebėjimus:

- tobulinti švietimo darbuotojų kvalifikaciją, siekiant išsiaiškinti jų poreikius, supažindinti juos su ŠVIS naudojimo patirtimi, naujais ŠVIS funkcionalumais, apmokyti naudoti švietimo analizės scenarijus, priimant sprendimus, gilinti jų naudojimosi sistema įgūdžius, įgyti kompetencijų dinaminių lentelių kūrimui, naudojant jau parengtas tipines dinamines lenteles pirmajame uždavinyje;

- sukurti duomenimis pagrįsto valdymo modelį ir parengti jį naudojimui savivaldybėse. Parengti tipinio duomenimis pagrįsto valdymo modelio gaires ir tvarkos aprašą, nusakantį ir naudojimąsi švietimo analizės scenarijais  savivaldybės lygmenyje.


Pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo finansavimo pertvarką ir įgyvendinimo koordinavimas

projekto kodas 10.1.1-ESFA-V-912-02-0003

Projekto tikslas – pasirengti naujoms mokyklų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, finansavimo pertvarkoms:

  1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimo modelio keitimui dėl institucinio vaikų ugdymo ankstinimo (priešmokyklinis ugdymas nuo 5 metų, pradinis ugdymas nuo 6 metų);
  2. mokymo lėšų apskaičiavimo principo keitimui;
  3. mokytojų darbo apmokėjimo keitimui – tarifinį atlygį keičiant į etatinį darbo apmokėjimą;
  4. mokyklų savarankiškumo didinimui dėl finansinių išteklių naudojimo, keičiant mokyklų tinklą

Siekiami projekto rezultatai

Siekiant ankstinti priešmokyklinį ugdymą nuo 5 metų ir pradinį ugdymą nuo 6 metų, bus atliktas pokyčio realizavimo galimybių įvertinimas ir parengti siūlymai dėl finansavimo modelio.

Keičiant mokinio krepšelį, bus analizuojamos įvairios alternatyvos ir modeliuojama, kaip keičiant mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką pasiekti, kad vidutinis mokytojų darbo užmokestis padidėtų nuo 820,5 Eur (2016 m. I ketv.) iki 1000 Eur (2020 m.). Bus parengti siūlymai dėl mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos tobulinimo.

Pasirengiant vykdyti mokytojų etatinio darbo apmokėjimo pertvarką, rengiamos rekomendacijos savivaldybėms dėl pertvarkos koordinavimo, kartu pateikiant būdų, kaip efektyviau valdyti mokymo lėšas, siekiant užtikrinti ugdymo kokybę. Organizuojami mokymai 180 viešojo valdymo institucijų darbuotojų, kurie teiks konsultacijas mokykloms dėl pasirengimo diegti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelį. Taip pat bus teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos mokyklų atstovams.

Atlikti darbai

Siūlymų paketas dėl mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos tobulinimo
Siūlymų paketas dėl mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos tobulinimo. Trumpraštis
Rekomendacijos dėl mokytojų etatinio apmokėjimo modelio diegimo
Rekomendacijos dėl mokytojų etatinio apmokėjimo modelio diegimo. Trumpraštis
Rekomendacijų paketas dėl mokyklų tinklo pertvarkos
Rekomendacijų paketas dėl mokyklų tinklo pertvarkos. Trumpraštis
Siūlymų paketas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimo modelio
Siūlymų paketas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimo modelio. Trumpraštis