Korupcijos prevencija

Teisės aktų antikorupcinis vertinimas

Atnaujinta: 2020 09 11

Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo (https://www.smm.lt/uploads/documents/veikla/V-797.pdf) 15 punktu, ministerijos rengiamų teisės aktų projektų, reglamentuojančių Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus visuomeninius santykius, antikorupcinį vertinimą atlieka vadovo pavedimu kitas to paties padalinio, kurio specialistas rengė dokumentą, specialistas, vadovaudamasis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5fb2df0b02311e39a619f61bf81ad0a).

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma pridedama kaip lydimasis teisės akto projekto dokumentas ir paskelbiama Teisės aktų informacinėje sistemoje