Veikla

Ministerija ir profsąjungos

Atnaujinta: 2020 10 09

 

Derybų su Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga  dėl Lietuvos švietimo  ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties protokolai

Susitikimai su socialiniais partneriais dėl etatinio modelio

 • 2019 m. kovo 1 d. švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius pasirašė teisės aktus, įteisinančius etatinio mokytojų darbo užmokesčio modelio tobulinimus, kurie įsigalios nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.
   
 • 2019 m. vasario 27 d. darbo grupė svarstė Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patikslintą projektą, Mokytojų veiklų mokyklos bendruomenei aprašo patikslintą projektą, Mokytojų veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patikslintą projektą, Mokytojų darbo laiko grafiko sudarymo bendrųjų nuostatų projektą. Posėdžio protokolo išrašas.
 • 2019 m. vasario 20 d. per darbo grupės Etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui tobulinti ir kitiems su mokytojų darbo sąlygomis susijusiems klausimams spręsti posėdį pristatyti apklausos apie mokytojų etatinio darbo apmokėjimo įgyvendinimą rezultatai, mokytojų darbo krūvio sandara pagal mokyklų ŠVIS pateiktus duomenis, mokytojų etato valandų paskirstymo susitarimų pavyzdžiai konkrečiose mokyklose, Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patikslintas projektas.

  Sutarta, kad valandos, skiriamos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir mokinių pasiekimams vertinti, reikėtų skaičiuoti atsižvelgiant  į  mokinių skaičių klasėje. Posėdžio protokolo išrašas.

   

 • 2019 m. vasario 14 dieną į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją susirinkusi darbo grupė Etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui tobulinti ir kitiems su mokytojų darbo sąlygomis susijusiems klausimams spręsti toliau svarstė, kaip patobulinti etatinį modelį. Iš profesinių sąjungų, mokytojų dalykininkų asociacijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos sulaukta daugiau nei 50 siūlymų, kurie aptarti per posėdį. Karščiausios diskusijos vyksta dėl to, kokiu procentu turi būti dalinamos etato valandos, skiriamos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir mokinių pasiekimams vertinti, įvairių dalykų mokytojams. Darbo grupės narių nuomonės išsiskiria: vieni teigia, kad diferenciacija pagal atskirus dalykus turėtų būti didesnė, kiti – kad jos neturėtų būti, treti siūlo ją labiau pagrįsti. Be to, diskutuojama, ar valandas mokytojams paskirstyti, atsižvelgiant į mokinių skaičių klasėje (grupėje), ar į visų mokytojo ugdomų mokinių skaičių. Buvo atkreiptas dėmesys į būtinybę įrašyti nuostatą dėl pradinių klasių mokytojo kontaktinių valandų skaičiaus, dėl kurios sutarta jau anksčiau. Pagal ją mokytojui, įgyvendinančiam pradinio ugdymo programą, viena pareigybė būtų formuojama, jei jis turėtų 700 kontaktinių valandų. Taip pat pabrėžta, kad įstaigos vadovas, nustatydamas mokytojo darbo krūvio sandarą, ją turi suderinti su darbuotojų atstovais. Posėdžio protokolo išrašas.
 • 2018 m. gruodžio 18 d. ministerijoje į trečią posėdį susirinkusi nauja darbo grupė, kuriai vadovauja Rokas Masiulis, preliminariai susitaria dėl etatinio užmokesčio algoritmo. Siūloma, kad etatas susidėtų iš dviejų kategorijų darbo valandų: pamokų ir su jomis susijusių veiklų (pasiruošimas pamokoms, mokinių darbų vertinimas) bei veiklų mokyklų bendruomenei ir kvalifikacijai tobulinti. Anksčiau buvo nustatytos trys etatą sudarančios veiklų rūšys. Posėdžio protokolo išrašas.

  http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/darbo-grupe-sutare-del-mokytoju-darbo-kruvio-sandaros-principu

 • 2018 m. gruodžio 13 d. ministerijoje į antrą posėdį renkasi nauja darbo grupė. Sutarta mokytojo atlygį už darbų taisymą skaičiuoti ne pagal klasių, kuriose dirba, kiekį, o pagal bendrą mokinių, kuriuos moko, skaičių. Kalbėta, kad labai svarbu modeliuojant darbo krūvį ir atlygį už jį užtikrinti sąlygas mokytojams ne tik atlikti pareigas, bet ir įgyvendinti savo teises, pavyzdžiui, dalyvauti mokykloje savivaldoje, kurti savo ugdymo programas. Posėdžio protokolo išrašas

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/darbo-grupe-taresi-del-aiskesnes-etato-strukturos

 • 2018 m. gruodžio 11 d. ministerijoje įvyksta pirmas naujos darbo grupės posėdis. Darbo grupę sudaro visų švietimo profesinių sąjungų, mokyklų vadovų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai. Darbo grupei vadovauja Rokas Masiulis, laikinai einantis švietimo ir mokslo ministro pareigas. Posėdžio protokolo išrašas.

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/numatomos-etatinio-modelio-pataisos-jis-turi-buti-aiskesnis-ir-paprastesnis

Ministro Roko Masiulio įsakymas Dėl darbo grupės etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui tobulinti ir kitiems su mokytojų darbo sąlygomis susijusiems klausimams spręsti sudarymo

Archyvas >>