Tarptautinis bendradarbiavimas

Struktūrinių reformų paramos projektai

Europos Komisijos (EK) Paramos struktūrinėms reformoms tarnyba (angl. Structural Reform Support Service, SRSS) padeda Europos Sąjungos (ES) šalims rengti ir vykdyti struktūrines reformas. Paraiškas struktūrinių reformų paramos projektams (toliau – SRPP) gali teikti vyriausybės ir jų institucijos, įskaitant ministerijas. Taip siekiama padėti ES šalims kurti veiksmingesnes institucijas, tvirtesnes valdymo sistemas ir veiksmingas viešojo administravimo įstaigas. Sėkmingai parengus ir pateikus paraišką, paramos gavėjui (angl. beneficiary) rezervuojamas biudžetas pagal poreikį ir ekspertinės pagalbos kaštus, kuriuos padengia EK pagal paraišką paramos programai. .

2017 – 2018 metais Lietuva sėkmingai parengė tris paraiškas švietimo srityje ir užsitikrino apie 150 tūkstančių eurų finansavimą kiekvienam iš projektų:

Pirmasis SRPP buvo vykdytas 2017 – 2018 m. pagal LRV ir MOSTA paraišką ir buvo įgyvendintas, bendradarbiaujant su ŠMSM Pedagogų veiklos skyriumi. Konsultuojant ekspertams iš Airijos ir Anglijos, MOSTA sukūrė pedagogų poreikio prognozavimo metodiką ir poreikio skaičiavimo įrankį. Projekto metu įvyko dvi konferencijos ir ekspertų konsultacijos Lietuvoje bei vienas vizitas į Anglijos švietimo departamentą susipažinti su ten taikoma metodika.

Projekto tikslai:

  • Mokytojų poreikio prognozavimo projekto tikslas – parengti bandomąjį modelį, kuriuo remiantis galima būtų numatyti trumpojo ir ilgojo laikotarpių mokytojų poreikį ir trūkumą. Projektu siekiama rasti sprendinius metų trukmės ciklams: duomenų surinkimui, modelio atnaujinimui, konsultacijoms su suinteresuotomis šalimis ir kitų sistemai svarbių elementų analizei. Tokios sistemos tikslas – pateikti profesionalias mokytojų poreikio ateityje įžvalgas ir kaitos rekomendacijas, kurios remtųsi mokinių skaičiaus pokyčiais, dirbančių mokytojų amžiaus kaita, studentų pedagoginėse studijose skaičiumi ir kitomis kintamosiomis. Remiantis poreikio matavimo rezultatais, būtų pateikiamos politikos formavimo rekomendacijos.

 

Šis projektas sukūrė dar vieną priemonę šalia kitų, kurios reikalingos priimant sprendimus planuojant švietimą Lietuvoje. Be to, projektas stiprina ir plėtoja skaidrios politikos kultūrą švietimo bendruomenėje ir atveria platformą plačiam dialogui.

Parengusi metodiką, MOSTA atliko pedagogų poreikio prognozę Lietuvoje, kuri buvo panaudota skiriant valstybės finansavimą pedagoginėms studijoms 2018 m. ir 2019 m.

Informaciją apie projektą ir sukurtą prognozavimo instrumentą rasite čia.

Siekiama šį MOSTA sukurtą interaktyvų įrankį tobulinti ir naudoti prognozuojant pedagogų poreikį ir formuojant valstybės užsakymą pedagogų rengimui.

2018 – 2019 m. įgyvendinamas antrasis SRPP projektas pagal ŠMSM paraišką. Šio projekto tikslas – įgalinti pedagogų rengimo centrus, telkiant pedagogų rengėjų pajėgas, kuriant tvarius edukologų tinklus ir užtikrinant prielaidas mokytojų profesiniam augimui. Pagrindiniai naudos gavėjai – trys pedagogų rengimo centrai – VU, VDU ir ŠU. Projekte numatytos dvi konferencijos, ES ekspertų vizitai į Lietuvą ir Lietuvos ekspertų vizitai į pažangius pedagogų rengimo centrus / aukštąsias mokyklas ES.

Svarbiausias projekto tikslas – sukurti į ateitį orientuotą, inovatyvų ir puikiai integruotą tinklą mokytojų rengimo institucijų, aprėpiančių pirminį mokytojų rengimą, tolesnį jų profesinį augimą, profesionalią pagalbą pedagogams ir ugdymo tyrimus, kuriais galima būtų remtis formuojant švietimo politiką. Projekto rezultatai turėtų padėti reformuojant nacionalinių ir regioninių mokytojų rengimo ar kvalifikacijos tobulinimo institucijų tinklą ir stiprinant mokytojų rengimo sistemos tęstinumą ir kokybę.

Pirmoji konferencija įvyko 2019 m. sausio mėn. Plačiau apie konferenciją čia.

2019 – 2020 m. įgyvendinamas trečiasis SRPP projektas pagal ŠMSM paraišką, skirtas sėkmingai įgyvendinti švietimo įstaigų vadovų kadencijų reformą ir sukurti pagalbos vadovams sistemą. Pagrindinis naudos gavėjas – Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, kuri vykdo vadovų kompetencijų vertinimą, ir Ugdymo plėtotės centras, kuriame telkiamos pagalbos vadovams pajėgos. Projekte numatytos dvi konferencijos, ES ekspertų vizitai į Lietuvą ir Lietuvos ekspertų vizitai į ES šalių, kurios turi pažangias mokyklų vadovų rengimo, atrankos ir kompetencijų vertinimo sistemas, institucijas.

Svarbiausias projekto tikslas – kritiškai įvertinus švietimo įstaigų vadovų kompetencijų aprašą, jį atnaujinti taip, kad jis skatintų veiksmingą Lietuvos švietimo įstaigų vadovavimo pertvarką ir vadovų lyderystės tobulinimą. Šiuo projektu siekiama: 1) kritiškai įvertinti galiojantį švietimo įstaigų vadovų kompetencijų aprašą; 2) pertvarkyti švietimo įstaigų vadovų profesinio augimo, kompetencijų tobulinimo, skatinimo ir pagalbos vadovams sistemą taip, kad ji atlieptų iššūkius, kylančius modernioje švietimo sistemoje, lanksčiau reaguotų į darbo rinkos poreikius ir taptų patrauklesnė jauniems būsimiems švietimo įstaigų vadovams.

Pirmoji projekto konferencija vyko Vilniuje 2019 m. birželio 4-5 d. Plačiau apie konferenciją: